Samråd Bestyrelsen

Kasserer
Louise Holm Bak
Tlf. 29825355
luiseholmbak@gmail.com
Formand
Gert Klitgaard Jacobsen
Tlf. 20804979
loll.12@mail.dk
Sekretær
Egon Sloth
Tlf. 91521201
egon.sloth56@gmail.com

Vi er her for at hjælpe byen

Bestyrelsen forestår samrådets drift mellem generalforsamlingerne og vælges af de repræsentanter, der er mødt op til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal bestå af 3 eller 5 medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal altid være ulige.

Der vælges en suppleant for bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg det ene år, og den anden halvdel + 1 er på valg det følgende år. Suppleanten vælges for et år ad gangen. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, er der stemmelighed, falder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Scroll to Top