Vadum sogns foredragsforening 1910-20 og Vadum sogns ungdomsforening 1920 til 1929


Lærer Ove M Ovesen, lærer ved Torpet skole 1908 til 1953

 

 

Man kan nemt fristes til at tro, at arrangermenter med foredrag med foredrag af kendte politiker, kunstner og andre personligheder i Vadum hører nutiden til; men nej, helt tilbage i 1910-20 var der besøg af kendte personligheder i Vadum. I denne periode var der en forening i Vadum ” Vadum sogns foredragsforening”, og samtidig var Vadum Hotel lige blevet bygget, således var der her en god foredragssal.

Jeg vil nævne nogle af foredragsholderne bl.a. forfatter Johan Skoldborg 2 gange, astronom Thorvald Købe som viste lysbilleder, globetrotteren Holger Rosenberg ligeledes med lysbilleder; koncertsangerinde Anna Larsen Bjørner underholdt med sang, medens redaktør Larsen Ledet og adskillige andre holdt foredrag.

Alle disse oplysninger har vi fra en erindringsbog, skrevet af Ove M. Ovesen i 1961; Ovesen var lærer i Torpet skole fra 1908 til 1953. Ud over at oplyse dette skriver han også, at han i 1920 blev opfordret af en gruppe unge mennesker til at danne en ungdomsforening, og samtidig være leder af den. Ove M. Ovesen indvilgede i dette, og de næste 10 år var han leder af Vadum Sogns Ungdomsforening; ”hvis formål at samle ungdommen til foredrag, oplæsning og sang m. m. og søge derved at fremme sammenholdet og fællesfølelsen blandt de unge, samt på kristenhedens grund at virke for god, sund, folkelig og kirkelig oplysning.”

Den første bestyrelse bestod udover Ovesen, af Anna Leth fra Brorholt, Lars Jensen fra Østerhalne og Maren Jensen fra Vesterhalne. Det første år var der 120 medlemmer, et antal som dog var faldende de følgende år , således at der var 70 medlemmer det sidste år foreningen bestod.

Årets aktiviteter bestod af 12-16 mødeaftener som normalt blev holdt i Torpet skole, samme sted blev der holdt julestue; desuden afholdt man et årligt bal på Vadum hotel, sankthans fest på Brorholt, og endelig en årlig sommerudflugt.

Møderne

De ugentlige møder i vinterhalvåret foregik som regel i skolestuen i Torpet skole; deltager antallet svang imellem 30 og 60 personer, dog kunne vejret spille en afgørende rolle, f. eks. hvis der var hård vinter og snestorm, eller som d. 21.sep. 1922 hvor man var travlt optaget af at bjærge årets sene kornhøst, og derfor arbejdede til langt ud på aftenen.

Mødeaften kunne forløbe således: man startede kl.20.00 med en sang, dernæst et foredrag på en lille times tid afsluttende med en sang; så var der frikvarter som efterfulgtes af oplæsning og en slutsang, hvorefter aftenen var forbi ca. 22.30.

Ove M. Ovesen førte omhyggelig protokol, derfor kan vi også se hvilke sange de sang; f. eks. ”Jeg elsker de grønne lunde”, ”Dagen går med raske fjed” eller ” Hil dig du ungdom”, kirkens organist deltog også i møderne, han spillede til sangene. Det var som regel Ovesen som holdt foredragene, og de spændte vidt f. eks ”Grundtvig efter 1810”, ”Om Grønland og grønlændere (med lysbilleder)” eller ”om kvindesagen”. Af de bøger, som brugtes til oplæsning kan nævnes følgende: ”Unge hjerter” af Christoffer Brock, ”Bondens julegilde” af Jørgen Falck Rønne, og ”Et skud i tågen” af J. P. Jacobsen.

Julestue

Der var ligeledes tradition for at holde julestue umiddelbart efter nytår, hvor der tit deltog 70 medlemmer. Man startede med at gå omkring et smukt pyntet juletræ, og synge nogle af de julesalmer, som vi stadigvæk bruger; derefter læste Ovesen jule evangeliet og pludselig bankede det på døren, og julemanden kom forbi. I 1925 var der to, nemlig en nissemand og en nissekone, som delte juleposer med knas ud til deltagerne, hvorefter de dansede en gammel folkedans, før de forsvandt ud af døren igen til kraftig bifald fra gæsterne; dette år var det Anna Leth og Ane Plomgaard som var klædt ud som nisser. Når julelysene var brændt ned, blev træet trukket hen i hjørnet af skolestuen, og der blev spillet op til dans af Anton Mejlholm, Skærsig og Jens Mølgaard, Nørlang; og derefter blev der danset lystig indtil kl. 2.00, hvor festen sluttede.

Det årlige bal

En gang om året, i februar eller marts, afholdt man bal på Vadum Afholdshotel. Hvert medlem måtte invitere en person med, og prisen var fra 1 til 2 kr. pr deltager, alt efter om der blev opkrævet spillemandspenge under festen; deltager antallet svang fra 120 og op til 200, når der var størst tilslutning. Man startede med fælles kaffebord, hvor man sang nogle sange, derefter blev der danset til kl. 2 eller 3 om natten. Musikken leveredes af forskellige orkestre, f. eks var der i 1928, et 3 mands orkester fra Nørresundby, som skulle have 45 kr. for at spille.

I 1926 prøvede man noget nyt, idet det blev bestemt, at hver pige skulle møde med en pyntet kurv med mad og drikke, så skulle mændene byde på de forskellige kurve, hvorefter de skulle dele indholdet med den pågældende pige: auktionarius var gårdejer og høker Johan Jensen i Pallisdam; budene faldt lidt trægt, og prisen lå imellem 1 og 3 kr. pr. kurv. Bagefter måtte mændene dog indrømme, at de havde undervuderet indholdet af kurvene, idet disse syntes næsten uudtømmelige.

Sommermøde/Sankthansfest i Brorholt.

De første par år blev foreningen inviteret til at holde sommermøde i haven på Brorholt, i 1922 blev der opført et skuespil på plænen som hed, ”Hr. Oluf han rider så vide om land ”; samtidig var haven illumineret med levende lys, og de unge mennesker sang adskillige sange, akkompagneret af ”Bette Peter ” på harmonika. Ligeledes blev det tradition fra starten, at enkefru Petrine Leth inviterede de unge mennesker ind i stuerne til kaffebord. I 1924 havde man fået elektricitet, og det var meningen at der skulle være gramofonmusik, men desværre havde der været lynnedslag om eftermiddagen, så det virkede ikke, men heldigvis kunne Jens Skov, Vævergård og Anders Jensen, Vadum Mølle klare det musikalske. Fra 1923 var det Sankthansfest som blev afholdt. Det startede med at man legede sanglege, på den åbne plads i skoven vest for gården, kl. 22 gik man ind i haven for at se bålet; bålet bestod af en tjæretønde, som man fik skiftevis af Brugsforeningen og købmand Chr. Jensen, denne tønde blev fyldt med træspåner, og muligvis lidt ekstra tjære, så der er ikke tvivl om, at den brændte godt. Heksen kom ridende på et kosteskaft, oppe fra et træ via et reb, og landede direkte i bålet. Når bålet var delvist udbrændt, begyndte man gruppevis at komme ind i stuerne, for at få aftenkaffe; aftenerne sluttede ved midnatstid, med festfyrværkeri i haven. Der deltog omkring 70 unge i disse sommerfester.

Sommerudflugt.

Hver år afholdt man en sommerudflugt, de første fem år var det med tog; og turene gik til Sæby, Frederikshavn, Rebild og Lønstrup; de sidste år var det cykelture til Hammer bakker og Lundby Krat. De første år deltog der 60 til 70 unge i udflugterne, men det tal faldt til 30 til 40 dengang man begyndte at cykle rundt.

Et eksempel: I 1924 gik turen til Lønstrup. Man startede med toget fra Vadum Station ca. kl. 9, dernæst skiftede man tog i Ryå, for at komme til Lønstrup. Vel ankommen dertil samledes man i Linnemans Glaspavillion, hvor man nød de medbragte madkurve og en øl eller sodavand, dernæst gik man ned til havet, og ad den velkendte promenade langs bakken til Rubjerg Knude, som blev besteget ved hjælp af et udspændt tov (i protokollen bemærkes, ikke for folk med svagt hjerte eller dårlige lunger). Senere var de oppe i fyrtårnet, og nyde den storslåede udsigt, inden de begav sig tilbage til Lønstrup. Der var bestilt kaffebord hos Linneman, og samtidig med at det blev nydt, sang man nogle sange, og man nåede endda at danse et par timer, før turen gik tilbage til Vadum; togturen til Vadum foregik med morskab og sang, idet de var så heldig, at have hele vognen for sig selv.

Afslutning.

I starten af 1929, blev lærer Ovesen syg, og kunne ikke klare både at være lærer, og samtidig lede ungdomsforeningen; bestyrelsen( hvor Frode Leth var næstformand og Marie Jungersen kasserer) besluttede derfor at lukke foreningen ned. Man enedes om at købe en krystalskål for ca. 20 kr. til fru Petrine Leth, som tak for den gæstfrihed hun havde vist de unge, når der var arrangementer ved Brorholt; endelig brugte man de sidste penge til en ting til fru Ovesen, for hendes arbejde med rengøring og at fyre op i skolestuen. Det blev bestemt, at foreningens lysbillede apparat skulle blive i Torpet skole.

Kilder:

Lærer Ove M. Ovesens erindringer

Protokol for Vadum Sogns Ungdomsforening af 1920

Redigeret af Vadum Lokalhistorisk Arkiv