1955 den 14. april forelå en skrivelse om at få gadenavne og husnumre samt en legeplads for børn.

1955 den 9. juni. Det vedtages at udbyde arbejdet med det ny kæmnerkontor i bunden licitation blandt sognets håndværkere.

1956 den 12. april. Det vedtages at opføre et alderdomshjem, og der nedsættes et udvalg til at arbejde med sagen.

1956 den 14. juni. Det vedtages at ansætte en pantefoged fra 1. juli 1956,

1956 den 12. juli. Det vedtages at lade indrette vandklosetter til børnene i Østerhalne.

 

1956 den 10. sept. afholdtes det første møde i det nye kommunekontor, og farmanden, Aage Rasmussen, udtalte ønsket om, at sognerådet måtte befinde sig vel her. Han håbede ligeledes, det måtte blive til glæde for personalet og til gavn for kommunens beboere.

1956 den 8. november. Der førtes forhandling om, hvorvidt man skulle flytte den projekterede ny skole fra udgravningen til arealerne oven for skrænten mod øst.
Det vedtages at flytte skolen op på de nævnte arealer.

1956 den 10. januar. Lærer Steffensen, V. Halne skole, fremsender ansøgning om afsked fra 1. april 1957.

1957 den 10. januar. Det vedtages at ansætte en hjemmesygeplejerske.

1957 den 13 juni. Det vedtages at ansøge amtsrådet om tilladelse til at erhverve jord til den ny skole.

1957 den 16. januar foretages ekspropriationsforretning over jord til den ny skole.

1957 den 16. januar foretages ekspropriationsforretning over jord til den ny skole.

1957 den 11. juli. Arkitekt V. Bøgh fremlagde projekt til alderdomshjemmet, og det vedtages at udbyde arbejdet i licitation.

1958 den 13. februar. Formanden meddelte, at kommunen havde fået byggetilladelse til opførelse af centralskolen. Det vedtages at udbyde arbejdet i licitation blandt kommunens håndværkere.

1958 den 13. marts. Politimesteren oplyser, at landbetjent Erik Lottrup afløser politiassistent Overgaard 1. marts d. å., og at han har bopæl i Sulsted.
Boligministeren meddeler, at der er givet materialebevilling til opførelse af et alderdomshjem.

1958 den 24. juni. Landbrugsministeriet fremsender udstykning vedrørende parkeringsplads ved kirken.

1958 den 16. oktober. Det vedtages at besætte bestyrerindestillingen på De gamles hjem fra 1. febr. 1959 samt at kalde hjemmet »Solvang«.

1959 den 9. april. Licitation over opførelse af en lærerbolig (kommunen opfører i de kommende år 6 lærerboliger og køber 2).

1959 den 9. september. Lærer Christoffersen, 0. Halne skole, søger afsked.
Lærer Kvist Tensen ansættes som førstelærer ved den ny centralskole,lærer Andreasen, Torpet, ansættes som lærer. Det vedtages at ansætte Anders P. Kragh som pedel ved den ny skole.

1959 den 28. oktober indviedes den ny centralskole, lærer Evan Sørensen og hustru ansattes, ligeledes fru Dagny Qvorning – alle fra 1. november 1959.

1959. Lærer Riishøj rejser. Vejlen og V. Halne gamle skoler sælges.

1960 bestod sognerådet af:

Gårdejer Aage Rasmussen, Stensbæk (formand)
Gårdejer Jens Vestergaard, Haldager
Gårdejer Jens Jørgensen, Skovgaard
Husmand Niels Andersen, Torpet
Sygekassekasserer Oluf Bram Jensen, Knepholt
Foderstofuddeler Svend K. Pedersen, Vadum
Meteorolog P. C. C. Larsen, Vadum
Stationsmester N. C. Hansen, Vadum
Gårdejer Frode Leth, Brorholt

1960 den 28. januar. Afslutning på regnskabet over centralskolen. Den kostede i alt med inventar 779.445 kr. Lærer H. Søland ansættes ved skolen.

1960 den 12. april. Det vedtages at sælge Haldager skole til beboerne til brug som forsamlingslokale.

1960 – det vedtages at ansætte fru Anna Hansen som bestyrerinde på »Solvang«.

1960 den 10. november. Det vedtages at opføre rensningsanlæg for kloakvandet i stationsbyen og omegn.

1961 den 15. marts. Det vedtages at indføre fast beskatningsprocent.
Der stemmes om 21 års valgretsalder.
Den 30. maj. Afstemningen har tilsyneladende ingen interesse.

1961 den 10. august. Der bevilges lærerinde, fru Bertha Pedersen og seminarist Kurt Pedersen ansættelse ved centralskolen.
Ved sognerådsvalget i marts 1962 valgtes for første gang en kvinde til sognerådet, nemlig fru Inger Mølgaard.

1962 den 13. september. Arkitekt N. K. Mørch, Nørresundby, fremlagde de fornødne skitser og planer til udvidelse af centralskolen, og det vedtages at søge om byggetilladelse.

1963 i maj måned begyndte forhandhnger om fjernvarme i stationsbyen.

1963 den 14. november førtes forhandling om renovationsordning i Vadum kommune.

1964 den 9. januar. Forhandling om opførelse af pensionistboliger.

1964 den 12. februar. Aalborg amts skoledirektion fremsender go kendelse af lærer H. Søland som skoleleder ved Vadum centralskole fra 1. april d. å.

1964 den 9. april førtes forhandling om skoletandpleje, som indførtes.

1964 den 14. maj. Det vedtoges at bygge 4 pensionistboliger på arealet vest for »Solvang«.

1964 den 21. august. Det vedtoges at ansætte assistent N. H. Tomassen som kommuneassistent fra 1. september.

1965 den 11. marts meddelte arkitekt N. K. Mørch, at der var kommet igangsætningstilladelse til udvidelse af Vadum centralskole.

1965 den 9. december. Kæmner S. Jensen ansøger om afsked fra den 1. juli 1966, efter 25 års ansættelse som kæmner i Vadum kommune.
Bevilget.
Det vedtoges at ansætte assistent N. H. Tomassen som kæmner fra denne dato.

1966 den 30. september. Det vedtages at overgå til købstadordnet skolevæsen, og førstelærer Søland udnævnes til skoleinspektør.

1967 den 9. februar. Det vedtoges at få udarbejdet en skitse til en hal samt etablere en offentlig legeplads syd for centralskolen.

 

1967 den 1. september. Det vedtoges at bygge Vadumhallen.

1969 den 1. november foretoges indvielse af Vadumhallen. Reception om formiddagen, sportskampe om eftermiddagen og borgerbal om aftenen. Svømmehallen er påbegyndt og ventes færdig i marts 1970.

1969 – rensningsanlægget indvies.

1969/70 – kommunen er under udvikling og forbereder overgangen til at blive en del af den nye storkommune, der skal kaldes Aalborg.
Der foretages ændringer af alle gadenavne, der falder sammen med andre i den nye kommune. De sidste tilplantninger finder sted, så Vadum fremover kan fremtræde som en grøn by (del). Veje, der nu er blevet til gader, efter at bebyggelsen er taget til, gøres færdige med asfalt og fortov. Børnehave opføres.

1969 – oktober – kommunen køber de banearealer, der blev over
overflødige ved jernbanens nedlæggelse (1969, 1. april) og videresælger disse til et nyt forretningscenter, til de beboere, der beboede banehusene, og til de landmænd, hvis jord naturligt støder op til arealerne.

1970 den 31. marts. Vadum kommune nedlægges som selvstændig kommune, og alle kommunens aktiver og passiver afleveres til den nye kommune, Aalborg. Samtlige ansatte får muligheden for at fortsætte ved den nye kommune.

 

 

Vadum sogneråd bestod i den sidste periode af Vadum kommunes historie af følgende:

Gårdejer Jens Jungersen, Vadumtorp, formand
Gårdejer, forsikringsinspektør Jens Jørgensen, Skovgaard
Regnskabsfører, major Ernst Petersen, Vadum
Vognmand Chr. Vestergaard, Haldager
Arbejdsmand Arnold Andreasen, Vadum
Foderstofuddeler Svend Pedersen, Vadum
Oplysningskonsulent Ole Dahl, Vadum
Materielforvalter Carl Emil Aakerlund, Vadum
Gårdejer Aage Mølgaard, Nørlang