Nyt fra Vadum Borgerforening
I disse dage modtager de nuværende medlemmer af Borgerforeningen opkrævning af det årlige kontingent på kr. 100 direkte fra PBS. Desuden har foreningens bestyrelse været rundt med indbetalingskort til de hus- stande, som ikke endnu er medlemmer, men som forhåbentlig kan og vil bidrage til at øge foreningens mu- ligheder for at gennemføre nye aktiviteter til gavn for den enkelte borger og for byen som helhed.
Som nævnt i forrige nummer af Vadum-Bladet er der nu blevet etableret en hundeskov ved Rullebanen, og det er vores håb, at den bliver godt modtaget af hundeejerne, og at hundeluftning i størst mulig udstræk-ning henlægges til dette område.
Af foreningens øvrige arrangementer og aktiviteter kan bl.a. nævnes pigefrokost, fugleskydning, julebelys-ning, juletræ, deltagelse på Galerie Provence marked, indsamling af affald på indfaldsvejene. Af kommende opgaver kan nævnes en renovering og forskønnelse af hjørnet Ellehammersvej/Nervøsvej, indkøb, opsæt- ning og tilplantning af 2 stk. blomsterkummer (som i bl.a. Nørresundby) samt opsætning af 2 bænke til Banestien hhv. vest og øst for Ellehammersvej. Endelig har foreningen en god løbende dialog med afdelin- gerne i Aalborg Kommune om kommende vedligeholdelses- og anlægsopgaver i byen.
Det er bestyrelsens håb, at endnu flere vil betale det beskedne årlige kontingent, for jo bedre økonomi for- eningen har, jo flere opgaver kan blive gennemført fremover. Har du en idé til en kommende aktivitet, kan den afleveres på foreningens hjemmeside www.vadum-by.dk eller pr. mail til larsnielsen.vadum@hotmail.com.