Samråd Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Samrådets navn er Vadum Samråd.

Samrådet har hjemsted i Aalborg Kommune i lokalområdet omkring Vadum (Vadum Skoles distrikt).

§ 2 Formål

Samrådets formål er at være en paraplyorganisation for lokale foreninger, institutioner og andre organiserede borgergrupper.

Samrådet kan formidle informationer samt være lokalområdets talerør overfor offentlige myndigheder.

§ 3 Medlemmer

Medlemmer af samrådet kan være lokale foreninger, institutioner og andre organiserede borgergrupper i Vadum Skoles distrikt. Intet medlem af samrådet afgiver sin suverænitet.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er samrådets øverste myndighed og består af 2 repræsentanter fra hver af de optagne foreninger, institutioner eller grupper.
Hver af de optagne foreninger, institutioner, grupper har én stemme. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med vedlagt revideret regnskab med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen skal beskrive foreningens aktiviteter i det forgangne år.
Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
Fastlæggelse af eventuelt kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af samrådets medlemmer skriftligt forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring om afholdelse. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte, undtagelse herfor er dog opløsning af Vadum Samråd. En afstemning skal være skriftlig, hvis blot én repræsentant ønsker det.

§ 5 Bestyrelse og tegningsforhold

Bestyrelsen forestår samrådets drift mellem generalforsamlingerne og vælges af de repræsentanter, der er mødt op til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal bestå af 3 eller 5 medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal altid være ulige.

Der vælges en suppleant for bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg det ene år, og den anden halvdel + 1 er på valg det følgende år. Suppleanten vælges for et år ad gangen. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, er der stemmelighed, falder forslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Formanden + 1 bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse kan tegne samrådet.

§ 6 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor.

Det økonomiske grundlag for Vadum Samråd hviler på tilskud fra Aalborg Kommune og frivillige bidrag. Vadum Samråd hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser. Vadum Samråd hæfter alene ved dets evt. formue.

Vedtægter og Samrådets opløsning

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte repræsentanter stemmer herfor.

Samrådets opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte repræsentanter.

Hvis samrådet opløses, skal eventuelle uforbrugte midler fra Aalborg Kommune returneres.

Scroll to Top