Fredag, 20. april 2018
Lars Jørgen Nielsen

Lars Jørgen Nielsen

Vadum Borgerforening afviklede den årlige damefrokost lørdag d. 16. marts

 

85 glade kvinder fejrede forårets kommen med den årlige damefest i Vadum skoles aula.

De blev mødt med velkomstdrink så snart de var ankommen, og derefter gik det bare derudaf; der var dejlig mad fra Lyngvigs Diner, og i baren var der sørget for at maden kunne skylles ned.

Tidligere år er der blevet udnævnt en årets kvinde, men hun er nu nedlagt, i stedet fejrede de fremmødte sig selv, alle blev årets kvinder og det blev der skålet for.

Dagens musik blev leveret af Dj. Paul Barber, medens Claus Hassing for tredje år leverede sit sang show, og det fik damerne på dansegulvet.

Der blev ligeledes solgt lotteri, her var der igen i år et væld af flotte præmier, skænket af de lokale erhvervsdrivende, en stor tak til dem. (Se sponsor liste ved siden af).

Inden festen sluttede kl. 21 blev der serveret sandwich, til at gå hjem på.

Herfra skal lyde en tak til Vadum Skole for udlån af lokaler, som er så velegnede til vores fest.

Og endelig til slut tak til de frivillige mænd, som gør deres bedste for at servicere damerne denne ene gang om året.

 

Vadum Borgerforening afholdt generalforsamling tirsdag d. 23. januar

 

Der var mødt ca. 70 medlemmer op til den årlige generalforsamling, som i år blev afholdt i Vadum skoles aula.

Aftenen startede som sædvanlig med spisning, gule ærter eller stjerneskud leveret fra Vadumhallens cafe. Efter spisningen startede generalforsamlingen med at formanden, Bente Collart bød velkommen og dernæst blev Jens Mølgaard valgt til at styre generalforsamlingen.

Formanden kom i hendes beretning ind på, at de mange arrangementer som foreningen havde afholdt havde givet et pænt overskud; noget vi bevidst havde gået efter idet overskuddet skulle bruges til indkøb af ny julebelysning. En af årsagerne til at vi havde kunnet betale omkring 120.000 kr for nyanskaffelsen skyldtes også, at de erhvervsdrivende havde været flinke til at donere gaver til arrangementerne.

 I beretningen kom formanden ind på medlemstallet, der havde været et lille fald i antal fra 410 til omkring 400. Det kniber med at involvere de unge tilflyttere, men her forsøger vi at aflægge et lille besøg  med en flaske vin som velkomst, når de flytter ind i deres nye bolig.

Det blev ligeledes Bente Collart som kom til at fremlægge regnskabet idet vores kasserer Martin Madsen var ramt af sygdom. Regnskabet blev en bekræftelse af at de positive tendenser i beretningen, og selv om der var foretaget den store investering, var der stadig lidt på kistebunden.

Både beretning og regnskab blev således godkendt af forsamlingen.

Næste punkt var valg af bestyrelse; Bente Collart blev genvalgt, medens kasserer Martin Madsen og sekretær Pernille Aggerholm begge trådte ud, på grund af manglende tid til foreningsarbejde.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Svenning Porsborg Mortensen og Egon Sloth.

Som suppleanter valgtes Thomas Melbye og Per Christensen.

Hanne Maibom ønskede ikke at  forsætte som revisor, i stedet valgtes Martin Madsen, og endelig genvalgtes Bertha Larsen som revisorsuppleant.

Under eventuelt gav Henrik Kristoffersen et kort resume` over sidste års kamp imod at få Vadum udlagt som råstofområde til den nye Limfjordsforbindelse; efterfølgende havde Vadum Erhvervsforening og Vadum Borgerforening bestemt, at Henrik Kristoffersen skulle have årets Vadumpokal, hvad vi syntes han havde fortjent fuldt ud.

Henrik Kristoffersen sammen med Bente Collart

Lars Andreasen aflagde regnskab for Elfonden, og kom ind på at det var svært at holde indtægterne oppe med de lave renter, og derfor blev der mindre penge at give til de forskellige ansøgere.

 

Sidste indslag kom fra Vadum Samråd, hvor Lars Jørgen Nielsen fortalte om årets arbejde.

Først på året var det den tidligere omtalte råstofdebat, og her var vi i Samrådet virkelig glade ved at se den store opbakning der var ved det afholdte borgermøde.

Samrådet var også involveret i projektet ”Hele byens dag”, hvor vi fik Ellehammersvej spærret for en dag, og hvor foreninger viste hvad de kunne, samtidig var der kræmmermarked og udstillinger; alt i alt en dag som blev meget rost.

Når man siger Ellehammersvej spærret, så var det sidste år et stort og langvarigt forløb i forbindelse med seperatkloakeringen. Efterfølgende har Vadum Erhvervsforening og Vadum Samråd haft møde med Aalborg kommunes planlæggere, i håb om at man kan klare det nye års gravearbejde på en smartere måde.

Endelig omtalte formanden borgermødet om udlæg af det nye boligkvarter Kaj Birkstedsvej, også her var der stor interesse med omkring 200 fremmødte, og vi afventer nu, at byggeriet starter til foråret.

Til sidst er vi blevet lovet fra Aalborg kommune, at processen med at få udarbejdet en ny og omfattende lokalplan for hele Vadum går i gang inden sommerferien, når det sker vil der igen blive indkaldt til Borgermøde.

Efter Vadum Samråds indlæg ebbede debatten ud, og Bente Collart kunne afslutte generalforsamlingen.

Flere end 200 deltog i juletræsfest, heraf var de 90 børn

Vadum Borgerforening afviklede i samarbejde med Nordjyske Bank, Vadum Erhvervsforening og Club Lions den årlige juletræsfest i Vadumhallen.

Der har i mange år været tradition at det var 3. juledag, men de sidste par år har der været faldende tilslutning, derfor valgte vi at prøve med en tidlig juletræsfest,

og vi blev positiv overraskede over den flotte opbakning der var i år; derfor kan man godt regne med samme tidspunkt næste år.

Vi havde i år hyret ”Den skaldede pædagog” til at stå for underholdningen og det var en succes idet han fra starten havde et godt tag på børnene.

Han underholdt ca. 1½ time med en halv times pause i midten.   

 Pludselig mødte julemande.n op, og opfordrede børn og voksne til at gå omkring juletræet og synge nogle af julens sange,

og der blev virkelig fyldt op på gulvet omkring træet og sangen lød rigtig godt

Til slut fandt julemanden sin gavesæk frem og alle børn fik udleveret en slikpose, og dermed var en hyggelig og sjov eftermiddag færdig, og de trætte børn og forældre kunne gå hjem.

 Vadumhallens Cafe havde oprettet en bod i hallen, og der var fra start god søgning efter kaffe og kage m.m. og i pausen bestod de også prøven med at kunne levere vafler og æbleskiver hurtigt til de sultne børn.

I Borgerforeningens bestyrelse er vi rigtig glade for den store opbakning, med mange unge familier med børn, det lover godt for Vadums fremtid.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle, medlemmer og ikke medlemmer, samt sponsorer en god jul, med håb om at vi mødes igen næste år 

Torsdag, 30 november 2017 18:27

Vadum Lokalhistorisk Arkiv holdt åbent hus

Åbent hus i Vadum Lokalhistorisk Arkiv

 

Arkivet havde indbudt til det årlige åbent hus arrangement lørdag d. 25. nov.

Der var ca. 25 gæster som havde valgt at bruge deres eftermiddag på et besøg.

Et besøg som både kunne have til formål at få svar på specifikke ting, men samtidig også give mulighed for en god snak med andre.

Fra arkivets side var temaet dette år VIFs vennekreds, som i år har 50 års jubilæum.

I mange år stod Vennekredsen som arrangør af året byfest, med ringridning, vognoptog, store bankospil og familieaftener, alt sammen for at skaffe penge til byens idrætsliv.

Arkivet har i årenes løb modtaget mange gamle videofilm fra begivenhederne, film som vi har fået digitaliseret, hvilket er en mere stabil opbevaringsform.

på skærmen ses pastor Riis og Erik Nielsen som spiller sammen med "Vadum Spillemændene"

I år viste vi film fra familieaftenen i 1985, og fra vognoptoget i 1988, og desuden var der ca. 20 billeder af forskellige udsmykkede vogne i perioden fra 1975 til 1990.

Det var fantastisk hvilke arbejde gader og foreninger lagde i at få den sjoveste og mest iøjnefaldende vogn, her skal

Husflidsskolen nævnes fordi de i alle årene lavede mange flotte køretøjer bygget op over den samme traktor; den forestillede f.eks.

I 1988 Vadum Sporveje som gik fra Husflidsskolen til Rokkedrejeren.

Efter fremvisningen var Arkivet vært med kaffebord, hvor snakken gik lystig videre indtil 16.30 hvor vi sagde tak for besøget.

Fra Arkivets side var vi glade for det pæne fremmøde, og den gode og hyggelige stemning, og vi håber at ses igen næste år.

Vi har stadig åbent hver tirsdag eftermiddag, hvor der er plads til aflevering af gamle effekter eller til at lede efter svar på forskellige spørgsmål.

Mandag, 25 september 2017 09:48

Ny bydel i Vadum Nord døbes Kaj Birksteds vej

Ny bydel i Vadum  i Vadum-Nord kaldes Kaj Birksteds Vej

 

 

Der var mødt omkring 200 interesserede op til orienterings møde på Vadum Skole, indkaldt af Vadum Samråd.

Det lysner for Vadum udvikling nu, idet der er givet grønt lys fra Aalborg kommune, til de omfattende byggeplaner; og at dømme efter det store fremmøde er der også brug for udvidelsen.

Mødet startede med at vores lokale byrådsmedlem Mette Ekstrøm orienterede om de besværlige forhandlinger der havde været for at få projektet op at stå.

Hun lovede samtidig at i 2018 skal der laves ny lokalplan for Vadum, og allerede nu er der flere bygherrer som har budt ind på at udlægge nye byggegrunde.

Overordnet er det Sølund Vadum Invest som står som byggeherre, de var på mødet repræsenteret af Michael Arvin, som fortalte om planerne, som er et nyt koncept, hvor der både er store parcelhuse og mindre gavlhuse, begge typer er ejerboliger. Desuden bliver der plads til op til 100 nye lejligheder; Michael Arvin gav udtryk for at man troede på at denne blanding af boligtyper ville give en god blanding af beboere, og skabe et godt miljø.

Det nye boligområde får udkørsel til Ulrik Birchs vej, og er allerede døbt Kaj Birksteds vej, opkaldt efter en dansk jagerpilot, som havde en glorværdig karriere som RAF pilot under 2. verdenskrig, og senere var med til at oprette det danske flyvevåben.

De 3 forskellige boligtyper opføres af 3 forskellige aktører:

De 10 parcelhuse opføres af Eurodan huse, og der var en repræsentant for firmaet som fortalte om hvilke muligheder eventuelle købere havde for at påvirke udseende og indretning af deres hus.

28 gavlhuse opføres af Sølund Vadum Invest i samarbejde med EDC Aabybro, og vil være meget lig Højgaard byggeriet i Vestbjerg, som det samme firma har opført.

Lejlighederne bliver opført af Nørresundby Boligselskab. Lars Emborg fra boligselskabet oplyste at der maksimalt kunne blive tale om 100 lejligheder, men man ville i første omgang lave 24.

Fælles for de 3 typer beboelse var, at man forventede at starte byggeriet i foråret 2018, og de første gavlhuse ville være indflytnings klare et halv år senere, medens det ville tage lidt længere tid med lejlighederne.

Efter indlæg fra de forskellige aktører, var der mulighed for at de enkelte interesserede kunne forhøre sig nærmere hos byggeherrerne, og det forlød fra alle parter at interessen havde været så stor at man var klar til at starte processen, så snart den i gang værende nabohøring var tilendebragt.

Vadum Skole var ligeledes repræsenteret ved viceskoleinspektør Preben Krogsgaard, som kunne fortælle udefra kommende om den gode skole, hvor der var plads til flere elever.

Vadum Samråd var positiv overraskede over det store fremmøde, og måtte finde flere stole over flere omgange, og til slut kan vi kun håbe at dette er starten på en ny udvikling i Vadum hvor vi allerede har fine faciliteter i form af Idrætshal, Svømmehal, Kultur og Idrætscenter samt vores dejlig ude arealer ved Vadum Bypark. 

Vellykket Ole Gas koncert fredag aften i Vadum skoles aula.

 

Lidt over 100 personer havde købt billet til Vadum Borgerforening fredagskoncert d. 15. sep. i Vadum skoles aula,

Aftenen startede med tapas leveret af de nye forpagtere i Vadum hallen, (Mad med kærlighed)

Kl. 19.30 gik Ole Gas på scenen med første afdeling af hans Kim Larsen melodi show; han både ligner og lyder som Kim Larsen.

Efter den første time afviklede Borgerforeningen det amerikanske lotteri, til fordel for Julebelysningen i Vadum; i den forbindelse havde vi modtaget mange flotte sponsorgaver fra byens erhvervsdrivende, og dette var medvirkende til at vi endte med et overskud på over 10.000 kr.

Derefter gik Ole Gas på scenen igen, og skulle slutte efter en time, men stemningen var så god, at han gav en lille time mere. Dansen gik og forsatte efter Ole Gas`s optræden, indtil kl. 24.00 hvor vi skulle forlade skolen.

Borgerforeningens bestyrelse var ge over det fine fremmøde, og den gode stemning de fremmødte skabte.

Vi vil gerne her takke Vadum Skole, og vores sponsorer for den flotte opbakning vi fik.

Til slut! måske kan det blive en tilbagevendende tradition med en sådan musikaften.

Vadum Borgerforening takker hermed for sponsorgaver til vores

Støtte koncert m. Ole Gas (støtte til ny julebelysning)

Og opfordre byens beboere til at støtte vores lokale sponsorer.

 

EY Ernest & Young

Pia Tange

Eurodan huse

EDC Aabybro

Nørresundby Boligselskab

Koch`s Auto

Bella Rosa

Paradis is

Borgens Kloakservice

Nordsø Museum

Nordjyske Bank

Nordjysk Rengøring

Maxi Clean

Mini Clean

Stena Line

Galleri Gavlen

Frisørhuset

Salon Tølbøll

Jannis Bondegårdsdagpleje

Lanternen

Salon Bermann

PJ Auto

Aalborg Kongres og Kulturcenter

Bogføring og regnskab v. Martin Madsen

Sølund Vadum Invest

Spar i Vadum

Nathalie Foto

Vadumhallen cafe ”Mad med kærlighed”

Bentax

AV center

 

Tak til Vadum skole for lån af lokaler.

Torsdag, 29 juni 2017 11:20

Sankthans aften i Vadum Bypark

Sankthans aften i Vadum Bypark

Vadum FDF var klar med dejen til snobrød, samt skumfiduser og det var noget som tiltrak børnene. Vadum Borgerforening havde rejst teltet, hvorfra der blev solgt pølser og drikkevarer af Ambrosial.

Kl. 17.00 begyndte de første familier at indfinde sig, og det var glædeligt at der mødte så mange børnefamilier op, måske skal vi næste år have arrangeret nogle flere aktiviteter for børnene.

Årets båltaler var vores lokale byrådsmedlem Mette Ekstrøm, som holdt talen allerede kl. 19.00 idet hun også havde lovet sig hen til Tylstrup.

 

Mette holder talen foran de mange fremmødte

Mette fokuserede især på, at vi skal være imødekommende over for de forhåbentlig mange nye beboere vi får i Vadum de kommende år

og der var ligeledes ros til de mange som gør en indsats som frivillig i de forskellige foreninger.

Kl. 19.30 blev bålet tændt, og ved fælles hjælp sang vi midsommervisen, alt i alt en traditionel sankthans aften,

hvor der var mødt omkring 200 beboere op for i fællesskab at markere sankthans aften.

Vejrmæssig undgik vi de helt store regnbyger, men kunne godt bruge lidt mere sommervarme, men det kommer forhåbentlig snart.

Endnu en vellykket fugleskydning i Vadum

Lørdag d. 10. juni afholdt Vadum Borgerforening og Vadum Skytteforening den årlige fugleskydning. Vi var heldige med vejret, det havde styrtregnet i dagene op til lørdag, men heldet var med arrangementet, så vi havde sol og tørvejr.

Det startede som sædvanlig ved byens flagstang, ved krydset Nervøsvej og Ellehammersvej.

Kl. 9.30 startede optoget med musik i spidsen, vi skulle afhente sidste års fuglekonge Jacob Koch i hjemmet. På grund af det store kloakarbejde var vi nødt til at gå enkelt kolonne forbi udgravningerne. Vel ankommet blev vi budt på drikkevarer og pindemadder inden vi gik videre ned til festpladsen ved Rullebanen.

Der var 49 som deltog i skydningen, som blev ledet af skydeinstruktør Dan Poulsen fra skytteforeningen. Vi brugte 375 skud inden brystpladen faldt og den nye fuglekonge var fundet, men først var der mange andre dele af fuglen som skulle nedskydes, resultatet blev følgende:

Dan Poulsen skød citronen ned, på skud købt af Tandlægerne i Vadum

Per Hermansen skød kronen på skud købt af Jørgen Nyborg VVS

Jørgen Axelsen skød halsen ned på skud købt af Salon Tølbøll

Thomas Melbye skød højre vinge på skud købt af Ambrosial

Peder Tang skød venstre vinge på skud købt af Finn Vestergaard

Lars Jørgen Nielsen skød halen ned på skud købt af Jens Chr. Meldgaard

Peter Dyrskjøt skød brystpladen ned og blev dermed Skyttekonge, skuddet var købt af Lars Jørn Rønn som blev dette års Fuglekonge.

den nye fuglekonge Lars Jørn Rønn beundre kongekæden, medens den afgående konge Jacob Koch viser sit skjold frem

Der var mange som nåede at blive sultne, inden skydningen var overstået, og de fik stillet sulten med grillpølser.

Kl. 13.30 blev der leveret stegt flæsk og persillesovs fra Ambrosial, og det var som sædvanlig en succes.

Efterfølgende var der uddeling af gevinster, og kongekæden skiftede ejer.

Vadum Skytteforening havde igen i år konkurrence med luftbøsse, og der var ivrig tilstrømning, året vinder blev Claus Holmgreen.

Vi som arrangører glæder os over den gode stemning der var på hele dagen, og igen i år kan vi se at der stadig kommer nye og yngre deltagere med, så vi tror på at traditionen går videre i mange år.

Tak til vore sponsorer, vi anbefaler at man støtter dem, når de støtter os:

Renomme Byg                                    EY Aalborg

Nordjysk Rengøring                         Kochs Auto

Jørgen Nyborg VVS                        SPAR købmanden

PJ Auto                                            Salon Tølbøll

HM Entreprice                                 Bella Rosa

Tandlægerne i Vadum                      Ambrosial

Nordjyske Bank                              Vadum Havecenter

Tirsdag, 30 maj 2017 21:05

HeleVadumbys dag en fantaststik succes

HeleVadumbys dag blev en fantastisk dag i Vadum

 

Lørdag d. 20. maj var dagen hvor hele gaden summede af liv, både udstillere og besøgende gav udtryk for at det var et vellykket arrangement.

Vadums foreninger og erhvervsliv ville gerne vise, hvorfor det er godt at bo i Vadum, derfor spærrede vi hovedgaden af i lørdags, og alle fra skole, idrætsforening og øvrige foreninger under Vadum Samråd havde stande og telte hvor de fortalte, og viste hvad de stod for. Der var små konkurrencer, smagsprøver og spisetelt med pizza og meget mere.

                                                

Dagen startede med at købmand og bager bød på gratis kaffe og rundstykker, derefter var korsang, gymnastikopvisning og optræden af lokale kunstner. Et andet sted på en P. plads var der cafe og underholdning af medlemmer af Dansk Missionsforbund.

Vores slogan var og er:

 ”Vadum en god by, med facilliter til flere beboere, placeret 7 min. fra Aalborg Lufthavn og 15 min. fra Aalborgs midtby.”

Resultatet var at 22 private stadeholdere, 18 foreninger og ca. 20 erhvervsdrivende støttede op om projektet.

Udover at vi skulle styre tilmeldinger, afhente afspærringsmateriel og meget andet, havde vi også vejret som ukendt faktor. Men vi var heldige, ingen regnvejr, dog kunne man godt have ønsket lidt højere temperaturer.

Hele dagen var der godt besøgt, så uden at kunne bevise det, tror vi at der i dagens løb var flere tusinde besøgende..

Fra arrangørernes side er vi glade for at få ros for et godt og vellykket arbejde, og det er ikke utænkelig at vi gentager det, måske om 2 år.

Til slut skal lyde en tak til alle de som hjalp os, samt de beboere som ikke kunne bruge deres Ellehammersvej som de plejede.  

Der blev samlet affald i Vadum og på alle indfaldsveje.

 

I år havde Danmarks Naturfredningsforening bestemt at der skulle samles affald d. 2. april.

Vadum Borgerforening deltog for niende gang i projektet, dvs. vi organiserede indsamlingen; igen i år blev vi positiv overrasket over så mange frivillige som mødte op. Ikke mindst Missionsforbundet er trofaste hver år, men der er også mange andre der kommer år efter år, og det glæder os især, at mange familier med børn deltager, og på den måde lærer børnene, at man ikke skal smide sit affald i naturen.

Selve byområdet var dog allerede renset af elever fra Vadum skole et par dage før, men der var desværre stadig meget at samle ind på indfaldsvejene til Vadum.

 

Kl.10.00 blev de forskellige hold kørt ud til start, hvorefter de arbejdede sig frem mod Vadum, og til slut mødtes alle hold i Byparken, hvor der var varme pølser, samt sodavand og øl som belønning. Vi havde ikke helt styr på hvor mange der deltog, men regner med et sted imellem 40 og 50 og foreningens trailer var helt fuld af affaldssække.

Borgerforeningen kan ikke tage æren for at vejret var dejligt, det syntes som om alle nød den friske gåtur, men ærgerligt at mange ikke kan tage deres affald med hjem, i stedet for at smide det i rabatten eller vejgrøfter.

 

Til slut siger Vadum Borgerforening tak for hjælpen, vi er nok nødt til at mødes igen næste år.

Side 1 ud af 6