Onsdag, 21. oktober 2020
Vadum Borgerforenings generalforsamling 2020

Vadum Borgerforenings generalforsamling 2020 Fremhævet

Vadum Borgerforening afholdt ordinær generalforsamling den 28. jan. 2020

Generalforsamlingen blev i år holdt i Vadum Sognegård, hvor der var mødt 50 medlemmer.

Vores formand Bente Collart måtte desværre starte mødet med den kedelige meddelelse at, vores næstformand Søren Stender var afgået ved døden 2 dage tidligere.

Søren havde deltaget i bestyrelsesarbejde i knap 20 år, og altid været meget hjælpsom, bl.a. stod han for flaghejsning i mindst 15 år. Efter meddelelsen bad Bente Collart alle holde 1 minut stilhed for at ære og mindes Søren Stender.

Efterfølgende var der spisning, hvor man kunne vælge imellem stjerneskud og gule ærter, begge dele leveret fra Mortens køkken.

Derefter startede generalforsamlingen med at der skulle findes en dirigent, hvor valget faldt på Jens Mølgaard, som gav ordet til formand Bente Collart for at aflægge årsberetning.

Bente gennemgik de forskellige arrangementer som foreningen havde holdt i årets løb; tilslutningen havde været uændret for de fleste afviklinger, dog havde der igen i år været en positiv tilgang af yngre mænd til fugleskydningen, dette indebærer også en bedre indtjening på arrangementerne.

Der havde været en lille fremgang i medlemstallet, så nu lå det på ca.400, økonomisk er det fint nok, men på sigt har vi brug for flere yngre medlemmer.

Endelig oplyste Bente, at foreningen havde lavet investeringer med køb af nye flagstænger og små flag, samt et nyt højtaleranlæg for ca. 40.000 kr ialt, hvilket indebar at det samlede regnskab havde et underskud på 15.000 kr.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer, og det samme var tilfældet med regnskabet som blev fremlagt af Svenning Mortensen.

Dernæst var der valg af bestyrelse, hvor der skete en stor udskiftning; Bente Collart havde meldt ud at hun på grund af stort arbejdspres stoppede; Per Christensen havde ligeledes fået andet bestyrelsesarbejde, og endelig mistede vi vores næstformand.

Det lykkedes at genskabe en fuldtallig bestyrelse, men vi mangler en 2. suppleant. Ind i bestyrelsen kom Heidi Thomsen og Anders Jungersen (vi mangler at konstituere os, men det sker onsdag d. 12. feb.)

Vadum Lokalhistorisk Arkiv orienterede om årets gang, uden de helt store udskejelser, dog havde man i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv fået scannet de gamle sognerådsprotokoller for Vadum kommune fra 1860 til 1940, således de nu kan læses på Arkiv.dk.

Vadumpokalen

Poul Larsen modtager Vadum pokalen og en buket blomster af formand Bente Collart

Modtager af Vadumpokalen blev i år, indstillet af Vadum Husflidsforening : Poul Larsen, Søndermarken; Poul har siden 1979 været tilknyttet husflidsforeningen først som elev, men fra 1987 kom han i bestyrelsen som kasserer, en post han stadig bestrider med stor omhu.

Vadum Elfond var repræsenteret af Lars Andreasen, som viste regnskabet frem og fortalte hvilke foreninger der havde søgt og fået tilkendt støtte. Elfonden har faldende indtægter på grund af det lave renteniveau og derfor er der begrænsninger på udlodningen.

Under div. Orienterer Vadum Samråd også om årets gang, som startede med et stort borgermøde med ca. 270 deltagere, et møde hvor Vadum fik vist Aalborg kommune at vi interesserer os for vores by, bl.a. var der en dialog hvor de fremmødte kunne skrive deres ønsker på gule lapper. Ud fra det er der kommet 3 projekter,   

  • Område for unge mennesker tæt på Vadum skole
  • Cykelsti langs Rullebanen
  • Legeplads i Vadum Bypark, især for små børn

Der har ligeledes været en del møder med Aalborg kommune om kloakker i Vadum, og der er nu planlagt et borgermøde om kloakering i Vadum, det afholdes d. 16. marts i Kultur og Idrætscenteret.

Efter alle disse punkter kunne dirigenten Jens Mølgaard give ordet til Bente Collart for en afsluttende bemærkning; hun takkede og håbede at de fremmødte havde fået en indsigt i hvad Vadum Borgerforening står for.

About Author